Kunnioitus

Ihmisen kunnioitus syntyy perususkosta ihmiseen ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuteen. Ihmisellä on syntyessään kyky ajatella, miettiä ja luoda. Yhteiskunnassamme meidän on pyrittävä rikastuttamaan ja kehittämään näitä lahjoja, joista omalaatuisuutemme ja omaleimaisuutemme rakentuvat.

Jokainen antaa osallisena panoksensa, ja näiden panosten summaan perustuvat kaikki menestyksemme, olivat ne millaisia hyvänsä. Jokainen osallistuja on merkittävä elementti, jota pitää kunnioittaa ja jolla täytyy olla tilaisuus käyttää kaikki voimavaransa, jokaisen ponnistukset ja suoritukset on tunnustettava, niitä on myöskin kunnioitettava.

Osallistujan ei pidä pitäytyä ennalta omaksutuissa ajatuksissaan, vaan hänen täytyy se sijaan turvautua omaan aloitekykyynsä, ajatella ja toimia oma-aloitteisesti ja oman arvostelukykynsä mukaisesti, pitäen kokoajan mielessä että hänen on kannettava vastuunsa toimistaan ja niiden seurauksista.

Tasa-arvo edellyttää, että yksilölliset eroavaisuudet tunnustetaan ja hyväksytään, puolin sekä toisin, ja että jokaista kohdellaan tasavertaisesti. Meidän on sitouduttava noudattamaan tätä periaatetta ja tarjoamaan kaikille samanlaiset ja tasavertaiset mahdollisuudet. Ikä, sukupuoli, rotu, uskonto, syntyperä, koulutus, taloudellinen tai yhteiskunnallinen asema eivät saa vaikuttaa jokaiselle annettuihin mahdollisuuksiin.

Osallistujien kesken muodostuvan suhteen on perustuttava molemminpuoliseen luottamukseen. Luottamus syntyy kun arvostamme toisiamme ihmisenä, autamme toisiamme kun he ovat avun tarpeessa ja osaamme ottaa apua vastaan, silloin kuin sitä tarjotaan, jaamme tietomme ja pyrimme vilpittömästi kantamaan vastuumme.

Yksilön kunnioitus määrää myös suhteemme niihin, joita varten ja joiden kanssa teemme työtä.

JKH /-87

Filosofiaa

Filosofia.fi on suomalainen filosofinen internet-portaali. Se toimii ajankohtaisen tiedon välittäjänä, yhteydenpitokanavana, tienä verkkofilosofiaan, johdatuksena suomalaisen filosofian historiaan sekä digitaalisena arkistona. Portaali palvelee sekä tutkijoita että filosofiasta kiinnostunutta laajaa yleisöä.